Studium

... aneb co vás čeká během doktorského studia.

Odlišíte se na trhu práce, budete spolupracovat s odborníky a uznávanými akademiky, skloubíte studium s praxí, čeká vás vlastní výzkum a jeho publikování ale také třeba studium na prestižních zahraničních univerzitách. O tom vše doktorské studium Regionální ekonomie je. Co konkrétního ale máme, na mysli?

V prvním ročníku studia se budete věnovat především studiu předmětů, které následně využijete ve své disertační práci. Které předměty bude absolvovat? Z našich oborových jsou to Regionální ekonomie,  Inovace a regionální rozvoj a Regionální výzkumný seminář, fakultním předmětem jsou Ekonometrie a Metodologie.  Během druhého ročníku vás čeká prezentace na odborném semináři nebo konferenci, budete se již více věnovat své disertační práci a na konci 4. semestru budete absolvovat Státní doktorskou zkoušku. V dalších dvou letech budete své hlavní úsilí směřovat k dokončení své disertační práce.

Během celého studia se budete podílet na výuce a vedení seminářů v předmětech v bakalářských a magisterských studijních programech a budete působit v různých výzkumných týmech, například pod vedením Výzkumného institutu pro inovace. Ta nejvýznamnější a navenek nejviditelnější část vašeho studia bude spočívat v publikování vašich výsledků v odborných časopisech a v tvorbě disertační práce.

V rámci celého studia budete moci absolvovat různé letní školy, odborné semináře, workshopy a konference jak v zahraničí, tak v České republice. V rámci studia budete rovněž absolvovat stáž.

„Vzdělávání je nástrojem sociální spravedlnosti, ale také základní hnací silou hospodářského rozvoje.“

Kevin Rudd

Jaké předměty vás během studia čekají a jak by měl vypadat váš studijní plán?

Doktorské studium má vysoce individuální charakter. Jako doktorandi se průběžně po celou dobu studia budete sami vzdělávat v oblasti své specializace, tedy tématu vaší disertační práce. Přesto však, zejména během počáteční fáze studia, budete absolvovat některé předměty, které vám dají nezbytné základy pro váš vlastní výzkum a vybaví vás pro vaše další sebevzdělávání.

Během studia musíte získat alespoň 240 ECTS kreditů a velkou část těchto kreditů získáte za pokrok při psaní disertační práce. Současně musíte v každém semestru nasbírat alespoň 20 kreditů k tomu, abyste mohli postoupit do dalšího semestru. Kromě povinných předmětů musíte získat alespoň 10 kreditů za povinně volitelné předměty, které si vyberete z nabídky předmětů ostatních studijních programů na fakultě. Samozřejmě si můžete zapisovat i další volitelné předměty.

Podívejte se na následující tabulku, která ukazuje doporučený plán vašeho studia.