Obhajoba disertace

Pokud získáte v průběhu studia alespoň 240 kreditů a splníte všechny  ostatní povinnosti, můžete se přihlásit k obhajobě disertační práce. Obhajoba disertace probíhá ve dvou kolech - malá a velká obhajoba.

Malá obhajoba disertační práce

Tzv. malá obhajoba je vlastně interní obhajoba první (úplné) verze disertační práce, která se koná za přítomnosti členů katedry a dalších přizvaných odborníků. Jejím smyslem je poskytnout studentovi možnost odborné diskuze v rámci svého školicího pracoviště a posoudit průběžně kvalitu zpracování disertační práce.

Jakmile tedy dopíšete a odevzdáte svou disertační práci, budou vám určeni alespoň dva oponenti, kteří posoudí odbornou úroveň práce a zpracují oponentní posudek. Oponenty bývají obvykle docenti a profesoři, kteří působí na jiných vysokých školách. U malé obhajoby je navíc zvykem zpracování posudku jedním interním oponentem.

Závěr malé obhajoby má pro studenta "pouze" doporučující charakter. Doktorand tak ale získává velmi důležitou zpětnou vazbu, díky které může finální verzi disertační práce významně zlepšit a zvýšit její kvalitu.

Více informací najdete v článku 12 Směrnice Ekonomicko-správní fakulty MU č. 11/2018 Studium v doktorských studijních programech a jeho organizace

Velká obhajoba disertační práce

Velká obhajoba je "konečnou" obhajobou a představuje tečku za celým doktorským studiem. Na obhajobu byste se měli přihlásit nejpozději v 8. semestru studia (k datu, které upřesňuje harmonogram akademického roku), neboť jinak vám bude sníženo stipendium na podporu studia v DSP. Velká obhajoba se koná před komisí pro obhajoby disertačních prací a oponenti disertační práce mohou - ale nemusí - být totožní s oponenty z malé obhajoby.

Obhajoba disertační práce spočívá v prezentaci vámi provedeného výzkumu a jeho výsledků a v následné odborné rozpravě. Probíhá před komisí, která je ustanovena na základě Studijního a zkušebního řádu Masarykovy univerzity.  

Více informací najdete v článku 13 Směrnice Ekonomicko-správní fakulty MU č. 11/2018 Studium v doktorských studijních programech a jeho organizace